Informacja o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
Zebranie Rady Dzielnicy Niewiadom odbedzie się w dniu
17.12.2019. o godz. 18 00
w świetlicy na boisku ul. Sportowa 88.