Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika
MPZP 35-2 oraz 37-3
Zebranie Rady Dzielnicy Niewiadom
08.03.2019. godz. 18 00
Świetlica na boisku KS "Polonia" Niewiadom ul. Sportowa 88