Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.