Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika
- obszary MPZP 54-4 oraz MPZP 54-7.
Zebranie Rady Dzielnicy Niewiadom 
odbedzie się w dniu 13.09.2019. o godz. 18 00
w świetlicy na boisku ul. Sportowa 88.